VEDTEKTER FOR NORSK IDRETTSJURIDISK FORENING

VEDTEKTER FOR NORSK IDRETTSJURIDISK FORENING

Vedtatt stiftelsesmøte 29.8.2000. Endret årsmøte 31.5.2005, 10.06.2014, 28.05.2015 og 08.03.2018.

§ 1 Formål
Norsk Idrettsjuridisk forening (Foreningen), med sete i Oslo, har som formål å øke forståelsen for og kunnskapen om idrettsrelaterte juridiske temaer. Foreningen skal i størst mulig utstrekning utveksle erfaringer med tilsvarende foreninger i andre land.

§ 2 Medlemskap
Foreningen er åpen for ethvert medlem – så vel personlige medlemmer som juridiske personer. Medlemskap oppnås ved betaling av medlemsavgift. Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet.

§ 3 Arbeid
Medlemmene skal arbeide for foreningens formål, rette seg etter vedtektene og de beslutninger som tas i henhold til vedtektene. Medlem som ikke har betalt medlemsavgift innen 31. desember skal anses for å ha trådt ut av foreningen. Gjeninntreden i foreningen skjer etter styrets beslutning.

§ 4 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste beslutningsorgan. Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars, på det sted og til den tid styret fastsetter. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved publisering på foreningens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltagelse. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av foreningen.

§ 5 Valg
For å ha stemmerett og være valgbar må man være medlem av foreningen og ha oppfylt medlemsforpliktelsene innen avholdelsen av foreningens årsmøte.

Med mindre annet er fastsatt i vedtektene skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår hemmelig hvis det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke angitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Foreningen ledes av et valgt styre bestående av leder, nestleder, fire styremedlemmer og ett varamedlem. Styrets medlemmer velges for to år av gangen, varamedlem for ett. Leder og to styremedlemmer velges i partallsår. Nestleder og to styremedlemmer velges i oddetallsår. Revisor og valgkomite med leder og et medlem velges for et år.

§ 6 Agenda årsmøtet
Årsmøtet skal:
Behandle foreningens årsmelding
Behandlet foreningens regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag Fastsette kontingent
Vedta foreningens budsjett
Velge: Styre med leder og nestleder, fire styremedlemmer og et varamedlem. En revisor og valgkomité med leder og et medlem.

§ 7 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller når minst en tredjedel av medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ Styrets arbeid
Foreningen ledes av styret som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
Iverksette årsmøtets bestemmelser.
Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
Administrere og utføre nødvendig kontroll med foreningens økonomi.
Representerer foreningen utad.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller lederens eller lederens stedfortreders stemme dobbelt.

§ 9 Endringer i vedtektene
Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. § 10 kan ikke endres.

§ 10 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall Ved oppløsning tilfaller foreningens midler Norges Idrettsforbund og skal anvendes til idrettsjuridiske formål.